Skip to content

แหล่งรวบรวมข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเก็บในระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของกระทรวง พม. และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของประเทศ (Government Data Catalog)